PRIMĂRIA
NICOLAE BĂLCESCU28 Septembrie
Postat de: nicolae
Hits: 810

ATRIBUȚIILE BIROULUI ACHIZIȚII PUBLICE:

- primirea și analizarea listelor cu cantitați de lucrări
- primirea și analizarea temelor de proiectare
- verifică existența fondurilor alocate în buget pentru fiecare achiziție în parte;
- alegerea procedurii de achiziție publică
- stabileste prin nota justificativă criteriile de calificare și selecție a ofertanților, precum și criteriile de atribuire;
- elaborarea, înaintarea spre semnare și punerea la dispoziția potențialilor ofertanți a documentațiilor de atribuire/fiselor de date
- elaborarea invitațiilor sau a anunțurilor de participare
- transmiterea spre publicare în SEAP (www.e-licitatie.ro)
- transmiterea spre publicare a anunțurilor de participare către Monitorul Oficial al României ;
- elaborarea și înaintarea spre semnare a referatelor și dispozițiilor pentru constituirea Comisiei de evaluare și numirea
- transmiterea informațiilor solicitate în baza unor prevederi legale;
- participarea la negocierea clauzelor contractuale, daca este cazul;
- primirea și soluționarea solicitarilor de clarificare la documentația de atribuire; - primirea ofertelor; - participă la deschiderea ofertelor;
- redactarea proceselor verbale și a rapoartelor aferente procedurilor de achiziții publice;
- participarea la sedințele Comisiei de verificarea propunerilor tehnice și financiare;
- stabilirea ofertelor inacceptabile sau neconforme și a ofertelor admisibile
- primirea și înaintarea în vederea solutionării și redactarea actului prin care Comisia de evaluare solutionează contestațiile;
- elaborarea și înaintarea spre semnare a contractelor de achizitie publică
- întocmirea notelor interne pentru restituirea garanțiilor de participare către ofertanții câstigatori și necâstigatori;
- stabilirea și organizarea sedințelor Comisiei Municipale de Monitorizare a Achizițiilor Publice;
- participarea împreuna cu membrii comisiei la sedintele pentru avizarea notelor justificative.

(2) Biroul Achiziții Publice mai are urmatoarele atribuții:
preluarea de la compartimentele de specialitate a proceselor verbale de recepție partială si finală
întocmirea actelor constatatoare pentru fiecare procedură în baza proceselor verbale parțiale sau finale.

 

(3) Alte atribuții.